Mechanizm podzielonej płatności – split payment

News

Mechanizm podzielonej płatności – split payment

1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać split payment – mechanizm podzielonej płatności – art. 108a-108d ustawy VAT.

Mechanizm podzielonej płatności ( split payment) znajdzie zastosowanie wyłącznie do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli do transakcji B2B. W konsekwencji pozostaje bez wpływu na zakupy dokonywane przez konsumentów (nieprowadzących działalności gospodarczej), nie będzie możliwe zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności w transakcjach B2C.

Podzielona płatność jest rozwiązaniem dobrowolnym dla podatników, a zatem można, aby strony transakcji mogły w ramach zasady swobody umów, zakazać zapłaty faktury z wykorzystaniem podzielonej płatności, dodatkowo obwarowując naruszenie tego zakazu obowiązkiem zapłaty kary umownej.

Podzieloną płatnością można dokonać zapłaty jedynie za faktury, na których wykazano kwoty podatku. Płatność może być dokonana jedynie w złotych polskich. Nie można dokonać podzielonej płatności w walucie obcej.

Środki zgromadzone na rachunku VAT są środkami należącymi do podatnika. Stanowią one jego własność. Podatnicy mają bardzo ograniczone możliwości użycia środków zgromadzonych na rachunku VAT. Z rachunku VAT podatnik samodzielnie (bez nadzoru organu podatkowego) może wyłącznie dokonywać przelewu na inny rachunek VAT (swój bądź innego podatnika) oraz może opłacać swoje zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług do urzędu skarbowego.

Bank będzie mógł wypłacić środki z rachunku VAT na wskazany rachunek VAT, o ile wcześniej wyrazi na to zgodę organ podatkowy. Zgoda ta jest udzielana w formie postanowienia, przy czym jest ono wydawane wyłącznie na wniosek podatnika.

Organ podatkowy ma na podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku podatnika (tzn. na udzielenie zgody bądź jej odmowę) 60 dni.