Usługi

Poznaj dziedziny w których możemy pomóc Twojej firmie.

Usługi Księgowe – Biuro Rachunkowe

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie rejestru środków trwałych i wartości niematerialnych zarówno dla celów księgowych, jak i podatkowych, oraz naliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • sporządzenie oraz przesyłanie plików JPK;
 • obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, VAT, PIT, IFT itp.) zgodnie z przepisami prawa,
 • sporządzanie obowiązkowych informacji dla Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i NBP,
 • sporządzanie raportów (bilans, rachunek zysków i strat);
 • zapewniamy usługi zewnętrznego biegłego rewidenta
 • doradztwo w sprawach księgowych
 • długoterminowy outsourcingu stanowiska głównego księgowego

Dokumenty źródłowe (faktury zakupu itp.)  mogą być przekazywane do biura drogą elektroniczną lub pocztową. Obecnie pracujemy na systemach księgowych SAP; Symfonia Sage, Comarch; Insert.

 

Jesteśmy partnerem ogólnopolskiej sieci Taxxo e-biuro rachunkowe.

 

Taxxo

 

Dzięki współpracy z Taxxo możemy zaproponować obecnym i nowym klientom zupełnie nową jakość obsługi z wykorzystaniem nowoczesnej platformy internetowej.

 

Dzięki Platformie Taxxo e-biuro rachunkowe zapewniamy naszym klientom

 • Oszczędność czasu – dzięki szybkiemu dostępowi do danych i raportów online
 • Większą wygodę zarządzania
 • Lepszą kontrolę płatności i rozrachunków
 • Bezpłatne fakturowanie bez konieczności zakupu dodatkowego systemu

 

W ramach platformy Taxxo udostępniamy wygodne narzędzia do zarządzania takie jak: Taxxo e-biuro rachunkowe, e-Faktura, e-Analizy Finansowe oraz e-Cash flow.

Księgowość
Kadry i płace

Kadry i płace

 • Naliczanie płac pracowników: sporządzanie list płac, deklaracji zgłoszeniowych / rozliczeniowych ZUS, wyliczenie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego;
 • Pełna obsługa kadrowo – płacowa: sporządzanie list płac, deklaracji zgłoszeniowych / rozliczeniowych ZUS, wyliczenie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego; prowadzenie akt osobowych; przygotowywanie dokumentacji pracowniczej: umowy o pracę, wypowiedzenia, kwestionariusze osobowe, świadectwa pracy;

Doradztwo podatkowe

KIDP

 

Zobacz certyfikat

 

Bieżące doradztwo podatkowe – świadczymy w formie doraźnych konsultacji lub na zasadzie stałej współpracy. W ramach bieżącego doradztwa podatkowego zajmujemy się:

 • Rozwiązywanie problemów podatkowych oraz zaistniałych zdarzeń gospodarczych;
 • Analizą umów z punktu widzenia skutków podatkowych
 • Opracowaniem usprawnień w sferze podatków;
 • Planowanie podatkowe
 • Współpracy z działem księgowym we wdrażaniu rozwiązań podatkowych;
 • W zależności od charakteru problemu i oczekiwań klientów bieżące doradztwo podatkowe świadczone jest w formie:
 • pisemnych opinii podatkowych
 • notatek przesyłanych drogą elektroniczną
 • konsultacji telefonicznych
 • spotkań konsultacyjno – szkoleniowych

 

Wnioski o interpretacje – Obecnie jest to jedyne narzędzie gwarancji bezpieczeństwa rozliczeń podatkowych. Zakres usług w obszarze interpretacji indywidualnych obejmuje:

 • profesjonalne przygotowanie wniosków o pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego;
 • występowanie z wnioskiem o wydanie interpretacji udzielanych na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (w tym do ZUS)
 • występowanie z wnioskiem do GUS o wydanie opinii interpretacyjnej w zakresie klasyfikacji statystyczne;
 • obsługa postępowań wnioskowych i odwoławczych, w tym na zasadzie udzielonego pełnomocnictwa, przed organami podatkowymi i sądami.

 

Reprezentowanie przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi (WSA, NSA)

 • sporządzanie skarg do WSA oraz skarg od decyzji kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • reprezentacja Klientów w oparciu o udzielone pełnomocnictwo, przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
Podatki
CENY TRANSFEROWE

Ceny transferowe

 • identyfikacja oraz analiza transakcji z podmiotami powiązanymi, określenie ryzyk podatkowych, w szczególności związanych ze sposobem oraz wysokością ustalania wynagrodzenia transakcyjnego, wskazanie rozwiązań minimalizujących ryzyko podatkowe sporu z organami podatkowymi w tym zakresie,
 • przygotowywanie przy udziale Klienta polityki cen transferowych obejmującej w szczególności określenie zasad współpracy, metod ustalania cen transferowych, uzasadnienia przyjętych metod i zasad ustalania cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • opracowanie lub pomoc przy sporządzaniu dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów podatkowych, w tym porównawcza analiza prawno-ekonomiczna transakcji zawieranych przez podmioty niezależne jako źródło uzasadnienia rynkowego charakteru transakcji podmiotów powiązanych,
 • weryfikacja dokumentacji podatkowej sporządzonej przez Klienta w zakresie zgodności z przepisami podatkowymi, w szczególności wskazanie ryzyk oraz zagrożeń podatkowych oraz rozwiązań minimalizujących powyższe ryzyka podatkowe i zagrożenia,
 • obsługa oraz przygotowanie wniosków o uzyskanie uprzedniego porozumienia cenowego.

Szkolenie podatkowe

 • Szkolenia podatkowe skierowane na bieżące problemy podatkowe (np. na aktualne zmiany w zakresie prawa podatkowego lub na konsekwencje podatkowe aktualnych decyzji organów administracyjnych)
 • Seminaria, warsztaty skierowane do konkretnego sektora biznesowego (np. szkolenia z zakresu podatku od nieruchomości)
 • Szkolenia w zakresie wybranych praktycznych zagadnień podatkowych (np. prawa i obowiązki podatników przy kontroli podatkowej)
Szkolenia podatkowe
Audyty podatkowe

Audyty podatkowe

Audyt podatkowy jest usługą mającą na celu wewnętrzną weryfikację zgodności z prawem prowadzenia ewidencji podatkowej oraz deklarowania i rozliczania podatków w zakresie objętym tą usługą. Celem audytu jest sprawdzenie legalności i prawidłowości rozliczeń Podatnika (Zlecającego) oraz zarekomendowanie ewentualnych zmian, w tym również korekt deklaracji, a także przedstawienie innych zaleceń praktycznych umożliwiających uniknięcie nieprawidłowości w przyszłości. Audyt podatkowy ma również zwiększyć bezpieczeństwo prawne i finansowe Podatnika, osób kierujących tym podmiotem oraz uczestniczących w jego rozliczeniach podatkowych. Korzyści wynikające z audytu to przede wszystkim możliwość legalnego usunięcia błędów i zgodnego z prawem uniknięcia odpowiedzialności podatkowej oraz karnej skarbowej, a ponadto – zwiększenie bezpieczeństwa prawnego i finansowego Podatnika.

Wirtualne biuro

Wirtualne biuro to nowoczesne rozwiązanie, które pozwala łączyć walory tradycyjnego biura z komfortem pracy w domu. Niezwykle niskie koszty związane z wynajmem wirtualnego biura (jak również sekretariatu, obejmującego odbiór i przekierowanie poczty firmowej), znacząco wpłyną na obniżenie kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa.

 

Dzięki usłudze wirtualnego biura uzyskacie Państwo m.in.:

 • adres siedziby firmy,
 • obsługę korespondencji firmowej (Państwa korespondencja przychodząca będzie przez nas każdorazowo odbierana i przekazywana według wytycznych – w wybranej formie).
Wirtualne biuro
Zakładanie spółek

Zakładanie rejestrowanie spółek

Aby uniknąć wielu problemów i skomplikowanych procedur towarzyszących otwarciu firmy, rekomendujemy Państwu outsourcing rejestracji spółki/spółek. Dzięki współpracy z Nami można:

 • uniknąć pomyłek przy wypełnianiu dokumentów,
 • koordynować proces otwarcia firmy,
 • uniknąć zagrożeń związanych z niewłaściwym zabezpieczeniem Państwa interesów.

 

W ramach współpracy gwarantujemy:

 • fachowe doradztwo w zakresie wyboru formy działalności,
 • konsultację prawną oraz opracowanie umowy spółki,
 • wsparcie w wyborze właściwego przedmiotu działalności (PKD),
 • przygotowanie wniosków + nadanie numerów: KRS, NIP, REGON.

 

Dodatkowo, wybierając u nas usługę prowadzenia księgowości w cenie zgłosimy Państwa spółkę do:

 • ZUS,
 • VAT/VAT UE.